Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   
Serbia i Czarnogóra

Srbija i Crna Gora - Republika Serbii i Czarnogóry

 

Warunki naturalne

Przeważającą część powierzchni b. FR Jugosławii stanowią młode, aktywne sejsmicznie góry fałdowe, zbud. gł. z wapieni i piaskowców; na pd. są to pasma Gór Dynarskich (wys. do 2522 m), z silnie rozwiniętą rzeźbą krasową, oraz masywy górskie (m.in. Kopaonik — wys. do 2017 m) będące wsch. przedłużeniem G. Dynarskich; we wsch. części kraju, wzdłuż granicy z Bułgarią niewysoki łańcuch Gór Wschodnioserbskich oraz zach. skraj Bałkanów. 

Największym regionem nizinnym jest pd. część aluwialnej Niziny Środkowodunajskiej, obejmująca międzyrzecze Sawy, Dunaju i Cisy. Wybrzeże M. Adriatyckiego jest w większości górzyste, z wieloma zatokami (m.in. Zat. Kotorska) i niewielkimi półwyspami. 

Klimat na pn. kraju umiarkowany ciepły o cechach kontynentalnych, na pd. - podzwrotnikowy, na wybrzeżu - śródziemnomorski; w górach piętra klimatyczne. Średnia temperatura w styczniu od ok. 4°C na wybrzeżu, 1°C na nizinach i od -2°C do -4°C w górach, w lipcu 18-23°C; średnia roczna suma opadów od ok. 5000 mm na zach., nadmor. stokach Gór Dynarskich (największe opady w Europie) do 1000 mm na pozostałych obszarach górskich i 700 mm na nizinach. W zimie w górach obfite opady śniegu. 

Terytorium b. FR Jugosławii należy do zlewiska M. Czarnego i M. Adriatyckiego. Główne rzeki: Dunaj (na niewielkim odcinku wyznacza granicę z Rumunią) i jego dopływy: Sawa, Cisa i Morawa, poza tym Drina (dopływ Sawy) oraz Morača, uchodząca do M. Adriatyckiego. Na granicy z Albanią duże Jezioro Szkoderskie. Lasy bukowo-dębowe i świerkowe zachowały się w górach; obszary nizinne i pogórza są bezleśne. Większą część powierzchni b. FR Jugosławii pokrywają kamieniste gleby brun., płowe i rędziny; na pn. duże kompleksy żyznych mad ilastych.

Liczne parki nar., m.in. Durmitor (wpisany na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i Przyr. UNESCO, Czarnogóra) w Górach Dynarskich, Kopaonik.

 

 

 

Informacje ogólne | Informacje polityczne | Gospodarka | Ludność | Historia | Literatura | Muzyka | Teatr | Nauka | Media | Mapy

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3