Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   

    

 

Instytut Filologii Słowiańskiej UJ - strona główna - kliknij 

 
Opis projektu badawczego

metodyka badań oraz charakterystyka oczekiwanych wyników 

  1. Przedmiotem badań są zinstytucjonalizowane formy oddziaływania, których celem jest narzucenie zbiorowości nowego systemu autoidentyfikacji: nowe kodyfikacje normy językowej, prace naukowe (historyczne, historycznoliterackie), serie wydawnicze, encyklopedie i leksykony, podręczniki i programy szkolne, wypowiedzi przywódców religijnych i politycznych, ewolucja języka mediów.

  2. Zostaną również prześledzone nieoficjalne obiegi i formy społecznej komunikacji: graffiti, strony internetowe, dowcipy, język potoczny - jako swoista odpowiedź na działania instytucji społecznych, kulturalnych i politycznych.

  3. Przedmiotem interpretacji będą także teksty literackie, wspierające lub podważające wyobrażenia kreowane przez kulturę oficjalną, ze szczególnym uwzględnieniem roli dawnej i nowej emigracji w roli aktywnego czynnika kulturotwórczego.

  4. Projekt stanowi swoistą kontynuację badań zaprezentowanych w tomie Przemiany w świadomości i kulturze narodów Jugosławii po 1991 roku. Jego celem jest opis aktualnego stanu kultury oraz kierunków ewolucji świadomości społecznej w państwach narodowych powstałych po rozpadzie Jugosławii. Problematyka ta jest nadal w Polsce mało znana, wydaje się natomiast istotna dla ewentualnych prognoz dalszego rozwoju sytuacji na Bałkanach.

  5. Zarówno światowa jak i polska literatura przedmiotu nie uwzględnia jak dotąd proponowanego w niniejszym projekcie zakresu badań. Istniejące opracowania koncentrują się na wydarzeniach z przełomu lat 80-tych i 90 –tych oraz na zjawiskach wcześniejszych. Skupiają się więc na źródłach i przebiegu współczesnego konfliktu na Bałkanach, nie podejmując natomiast problematyki najbardziej aktualnej: konfrontacji „zamkniętych”’ modeli kultury narodowej ze zjawiskami kulturowej oraz informacyjnej globalizacji. Badania przewidziane w ramach tego projektu powinny uzmysłowić nie tylko zagrożenia następnymi konfliktami, ale i szanse ich uniknięcia.

  6. Podstawę badań będzie stanowiła interdyscyplinarna analiza oraz interpretacja rozmaitego typu tekstów, wymienionych w streszczeniu projektu (książki, prasa, kasety video, nagrania magnetofonowe, rękopisy, materiały archiwalne). Są one (za wyjątkiem stron internetowych) całkowicie niedostępne w Polsce. Konieczne będą dłuższe lub krótsze wyjazdy w celu ich zakupu, bądź skopiowania. Przewiduje się stworzenie komputerowej bazy danych, co wiąże się z koniecznością zakupu komputera wysokiej klasy wraz ze stosownym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, które umożliwi wieloaspektowe opracowanie zgromadzonego materiału.

  7. Rezultatem pracy zespołu będzie wygłoszenie szeregu referatów na konferencjach krajowych (ewentualnie międzynarodowych) oraz wydanie monografii naukowej prezentującej wyniki badań.

  8. Termin rozpoczęcia: 01.10.2001 r.

  9. Planowany termin zakończenia: 30.09.2004 r.

 

Opis projektu | Wykaz wykonawców | Informacje kontaktowe | Współpraca | Księga gości

wstecz strona główna dalej


created by mochola, Y2K3