Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

Słowenia

Slovenija - Republika Słowenii - Republika Slovenija

 

Literatura

Najstarsze zabytki literatury słoweńskie pochodzą z X w., ale jej właściwe początki sięgają okresu reformacji (P. Trubar). Wiek XVIII przyniósł skromny dorobek literacki; grupka pisarzy oświeceniowych (V. Vodnik, dramaturg i historyk A.T. Linhart) zaczynała tworzenie literatury słoweńskiej niemal od podstaw. O przyszłości kultury słoweńskiej rozstrzygnęła w znacznym stopniu skromna ilościowo, lecz bogata formalnie i ideowo romantyczna twórczość poetycka F. Prešerna, która dała początek nurtowi liberalno-demokratycznemu, dominującemu w 2 poł. XIX w.; F. Levstik czerpał z kultury ludowej podstawowe założenia programu kultury narodowej, J. Jurčič był twórcą słoweńskiej prozy beletrystycznej, a J. Stritar - popularyzatorem dorobku europejskiego sentymentalizmu i romantyzmu. Do nich nawiązywała poezja S. Gregorčiča oraz realistyczna proza I. Tavčara i J. Kersnika. Moderna słoweńska (I. Cankar, J. Murn, D. Kette), podkreślając postawy buntu niezależnego artysty, wniosła do literatury słoweńskiej akcenty plebejskie i elementy krytyki społecznej; z moderny wyłonił się też nurt liryki neoromantycznej (O. Župančič, A. Gradnik).

W literaturze międzywojennej początkowo dominował ekspresjonizm (S. Kosovel, M. Jarc, E. Kocbek, S. Grum), następnie tendencje neorealistyczne (Prežihov Voranc, J. Kozak, M. Kranjec, C. Kosmač). Oba te nurty stanowiły podstawę rozwoju współczesnej literatury słoweńskiej, w której, oprócz tradycyjnych formuł literatury, szczególnie żywotna była idea eksperymentu artystystycznego, często o skrajnie intelektualnym charakterze; w latach 50. zaznaczył się wpływ egzystencjalizmu (idee chrześc. personalizmu w nowelach E. Kocbeka; także neoekspresjonistyczna liryka D. Zajca i wyraźne nawiązania do „dramatu absurdu” w dramaturgii); począwszy od poł. lat 60. przewagę zyskał nurt neoawangardowy, reizm (w poezji T. Šalamun, w prozie R. Šeligo, w krytyce T. Kermauner), przeciwstawiający się humanistycznej moralistyce egzystencjalizmu; jednocześnie wielu twórców słoweńskich stopniowo odchodziło od założeń intelektualno-doktrynalnych na rzecz literatury jako gry możliwości (D. Jovanovič w dramacie, D. Jančar w prozie i dramacie), nasilił się też znacznie nurt krytyki i obrachunków o charakterze społeczno-politycznym (zwł. w twórczości prozaików różnych generacji, m.in. B. Hofmana, L. Kovačiča, V. Zupana). W latach 80. wyraźnie zaznaczyło się zainteresowanie tendencjami postmodernistycznymi, co przejawiło się zwłaszcza w krytyce, poezji oraz w literackich próbach młodej generacji (A. Debeljak i in.).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

zobacz Knjižnica Otona Župančiča - zbiór odnośników

zobacz Narodna in univerzitetna knjižnica - Ljubljana

zobacz COBISS - Virtual Library of Slovenia (Słoweńska Biblioteka Wirtualna)

 

Informacje ogólne | Ustrój polityczny | Warunki naturalne | Gospodarka | Ludność | Historia | Muzyka | Teatr | Nauka | Media | Mapy

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3