Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   
Macedonia

Makedonija - Republika Macedonia - Republika Makedonija (ang. FYROM)

 

Literatura

Swe tradycje wywodzi z piśmiennictwa staro-cerkiewno-słowiańskiego (tzw. szkoła ochrydzka na przeł. IX i X w., której twórcą był uczeń Cyryla i Metodego, Klemens - Kliment Ochrydzki). Po wiekach kontynuacji średniowiecznej literatury religijnej, wywodzącej się z kręgu kultury bizantyjskiej i zastoju spowodowanego niewolą turecką, w XIX w. pojawili się budziciele słowiańskiej świadomości narodowej. Podejmowali oni próby literackie, nawiązując do rodzimego folkloru (bracia D. i K. Miladinovowie, K. Šapkarev, M. Cepenkov) i posługując się miejscowymi dialektami (K. Miladinov, R. Ž inzifov, G. Prličev). Kontynuatorami tej tradycji byli autorzy dramatów obyczajowych (V. Iljoski, A. Panov, R. Krle), tworzący w okresie międzywojennym. 

Za prekursorów współczesnej poezji macedońskiej są uważani K. Racin i K. Nedelkovski, obaj związani z ruchem lewicowym przełomu lat 30. i 40. Powstanie po II wojnie światowej Republiki Macedonii w ramach Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, oficjalne uznanie narodowości macedońskiej oraz kodyfikacja języka literackiego (1945) stworzyły możliwości szybkiego rozwoju literatury macedońskiej, o której kształcie zadecydował przede wszystkim jedyny wzorzec rodzimej tradycji kulturowej - folklor, a także presja panującej ideologii - socjalistyczne treści i socrealistyczna forma, w latach 50. ustępująca tendencjom zbliżonym do współczesnych nurtów literatury światowej. Ogólną cechą charakterystyczną młodej jeszcze literatury macedońskiej jest podejmowanie tematów związanych z historią kraju oraz stałe potwierdzanie prawa do własnej odrębności narodowej. 

Najważniejsze miejsce w literaturze macedońskiej zajmuje poezja, głównie liryczna (A. Šopov, S. Janevski, B. Koneski, G. Todorovski, M. Matevski, R. Pavlovski, B. Gjuzel, P. Andreevski, A. Vangelov, E. Kletnikov). Proza, początkowo opowiadania, później także powieści, rozwijała się bujniej w drugiej połowie lat 50. (S. Popov, Janevski, V. Maleski, J. Leov). Twórcą, który odegrał czołową rolę w procesie modernizacji prozy macedońskiej był Janevski. Uprawiał on wielką epikę powieściową (tak jak M. Fotev i T. Georgijevski). Techniką skazu posługiwał się Ž. Čingo, a także Andreevski. Do europejskiej tradycji nadrealistycznej nawiązywał w swych wierszach i opowiadaniach V. Urošević. Rozwój macedońskiego dramatopisarstwa przebiegał od tradycyjnego dramatu obyczajowego (V. Iljoski, T. Arsovski) i polit. (K. Čašule) po inspirowane osiągnięciami współczesnego teatru światowego sztuki o tematyce historycznej i politycznej (G. Stevanovski, J. Plevneš), które w latach 80. znalazły się na scenach całej Jugosławii.

 

Informacje ogólne | Informacje polityczne | Warunki naturalne | Gospodarka | Ludność | Historia | Muzyka | Nauka | Media | Mapy

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3