Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   
Chorwacja

Hrvatska - Republika Chorwacji - Republika Hrvatska

 

Historia

Terytorium obecnej Chorwacji zamieszkane w starożytności przez plemiona iliryjskie dostało się w I w. p.n.e. pod panowanie rzymskie (prow. Dalmacja, Panonia), a następnie bizantyjskie. W VI-VII w. ziemie te zasiedliły plemiona słowiańskie, wśród nich chorwackie. Chorwaci zajęli część byłej prowincji Dalmacja, zwanej odtąd Chorwacją Dalmatyńską, i część Panonii (od VI w. p.n. Slawonia) - odtąd Chorwacja Panońska. 

Chorwacja Dalmatyńska w IX w. była obiektem rywalizacji Franków (od których przyjęła chrzest), Bizancjum i papiestwa; na pocz. X w. Chorwację Dalmatyńską i Panońską zjednoczył władca z dynastii Trpimirowiciów - Tomisław. Po wymarciu Trpimirowiciów w końcu XI w. Chorwację opanowały Węgry i narzuciły jej unię personalną. W XVI w. część ziem chorwackich zajęła Turcja, pozostałe znalazły się we władaniu Habsburgów, którym przypadł (na mocy układu wiedeńskiego 1515) tron węgierski. Austria w końcu XVII w. odzyskała ziemie chorwackim znajdujące się pod panowaniem tureckim. W latach 1809-14 Chorwacja częściowo wchodziła w skład utworzonych przez Napoleona I Prowincji Iliryjskich. Wpływy francuskie przyczyniły się do rozbudzenia wśród Chorwatów świadomości narodowej i upowszechnienia (w latach 30. XIX w.) idei iliryzmu. 

W 1848 r. Zgromadzenie Narodowe w Zagrzebiu opowiedziało się za niepodległością Chorwacji; społeczeństwo chorwackie z powodu madziaryzacyjnej polityki Węgier poparło rząd austriacki przeciwko rewolucji węgierskiej. W 1868 r., dzięki ugodzie chorwacko-węgierskiej, Chorwacja otrzymała autonomię wewnętrzną. Utrzymujące się tendencje madziaryzacyjne wobec mniejszości słowiańskich w Koronie węgierskiej sprzyjały szerzeniu się w Chorwacji idei jugosłowianizmu (utworzenia samodzielnego państwa Słowian Pd.). W czasie I wojny świat. wyrazicielem tej idei był Komitet Jugosłowiański. 

W 1918 Chorwacja stała się częścią Królestwa SHS. Centralistyczny system rządów w nowym państwie, zwłaszcza podział administracyjny likwidujący historyczny obszar Chorwacji, wzbudził niezadowolenie w społeczeństwie chorwackim. Kolejny podział administracyjny, dokonany w 1929 r. przez króla Aleksandra I Karadziordziewicia, po zmianie nazwy państwa na Jugosławia, ponownie dzielił historyczny obszar Chorwacji. 

W 1939 przywódca Chorwackiej Partii Chłopskiej V. Maček zawarł z premierem D. Cvetkoviciem ugodę, na mocy której utworzono autonomiczną Banowinę Chorwacką. Po najeździe państw osi na Jugosławię, jeszcze przed podpisaniem kapitulacji, nacjonaliści chorwaccy proklamowali Niezależne Państwo Chorwackie. Przywódca tego państwa A. Pavelić przyjął program wyrugowania z Chorwacji mniejszości narodowych i stosował wobec nich politykę ludobójstwa. 

W 1943 r. II sesja AVNOJ uchwaliła, że powojenna Jugosławia będzie federacją równouprawnionych narodów oraz potwierdziła uchwały lokalnych antyfaszystowskich komitetów wyzwolenia narodowego o przyłączeniu do Chorwacji Istrii, Rijeki i Zadaru. Po zlikwidowaniu w maju 1945 r. przez Armię Jugosłowiańskiego Niezależnego Państwa Chorwackiego, władzę na jego terytorium przejęła Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego Chorwacji. 

Na mocy konstytucji z 1945 Chorwacja stała się jedną z 6 republik Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii (od 1963 - SFRJ). Po wojnie KP Jugosławii przeprowadziła w Chorwacji (tak jak w całym państwie) zasadnicze reformy społeczno-gospodarcze, zwłaszcza reformę rolną (1945-53) i nacjonalizację przemysłu (1946-48). 

W społeczeństwie chorwackim nie zanikały dążenia do własnej państwowości, choć powojenne konstytucje jugosłowiańskie (ostatnia z 1974 r.) przyznawały Chorwacji znaczną samodzielność w ramach federacji. 

Po załamaniu się systemu komunistycznego w Jugosławii w demokratycznych wyborach w 1990 r. zwyciężyła Chorwacka Wspólnota Demokratyczna, opowiadająca się za niepodległością kraju. 25 czerwca 1991 r. Chorwacja proklamowała niepodległość. Wywołało to sprzeciw Serbów w Slawonii i Krajinie, którzy ogłosili oderwanie się od Chorwacji. W lipcu doszło do serbskiej irredenty wspartej przez armię federalną. W trakcie walk państwo chorwackie zostało uznane przez RFN (grudzień 1991 r.), kraje EWG, USA i Polskę (styczeń 1992 r.) oraz przyjęte do ONZ (maj 1992 r.). Działania wojenne w Chorwacji ustały we wrześniu 1992 r. 

W wyniku działań zbrojnych Chorwacja zajęła zachodnią Slawonię (maj 1995 r.) i Krajinę (lipiec 1995 r.). Odzyskanie wschodniej Slawonii przebiegało pokojowo, pod międzynarodową kontrolą. Chorwacja stopniowo pogłębia integrację ze społecznością międzynarodową, interesuje się zwłaszcza przystąpieniem do Unii Europejskiej.

--------------------------------------------------------

zobacz Więcej...

zobacz Historia Jugosławii

 

Informacje ogólne | Ustrój polityczny | Warunki naturalne | Gospodarka | Ludność | Literatura | Muzyka | Nauka | Media | Mapy

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3