Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   

    

prof. dr hab. Maria Dąbrowska-Partyka

Teksty w wersji on-line

Oryginalne opublikowane prace twórcze 

 • Poezja Vladislava Petkovicia-Disa. Próba umieszczenia w poetyce okresu (w:) Modernizm w literaturach słowiańskich (zachodnich i południowych), red. M. Bobrownicka, Ossolineum, Wrocław 1973, s. 107-115

 • Romantyzm polski w literaturze chorwackiej, „Ruch Literacki”, r. 1973, z. 4, s. 272-274

 • Problematyka czasu i narracji w Niespokojnych wiosnach Vladana Desnicy (w:) Slavica 1968-1972, red. J. Baluch, UJ, Kraków 1976, s. 66-75

 • Mit ili signum temporis, „Doba”, r. 1976, nr 5, s. 17

 • O opowiadaniach Bory Ćosicia, „Odra” r. 1976, z. 10, s. 107-109

 • Lewica jako struktura historycznoliteracka, „Pamiętnik Słowiański”, r. 1976, s. 113-123

 • Mały słownik pisarzy zachodniosłowiańskich i południowosłowiańskich (wraz z D. Abrahamowicz, M. Kundową, K. Mamajko), „Slavia Occidentalis”, r. 1978, z. 35, s. 125-130

 • Biblioteka Albatros i Beogradska književna zajednica Alpha, czyli rzecz o jedności przeciwieństw (w:) Literatury słowiańskie w okresie awangardowego przełomu, red. Z. Niedziela, Wrocław 1979, s. 56-70

 • Kultura za mase ili masovna kultura, „Delo”, r. 1979, z. 2, s. 345-353

 • Interpretacja literacka na terenie Zachodniej i Południowej Słowiańszczyzny. Antologia pod redakcją Marii Dąbrowskiej-Partyki, t. I-II, Kraków 1981

 • Ivana Cankara sen o rzeczywistości (w:) I. Cankar, Widok z pudełka, wybór i opracowanie M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 1981, s. 170-174

 • Semioza „početka” u nacionalnoj kulturi i problemi književno-povijesnog procesa (w:) Obdobje romantike v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, red. B. Paternu, Ljubljana 1981, s. 57-66

 • Motivacije istinitosti pripovijedanja kao eksponent umjetničke evolucije (w:) Obdobje realizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, red. B.Paternu, Ljubljana 1982, s. 311-317

 • Suvremeno čitanje Cankarove proze (w:) Obdobje simbolizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, red B. Paternu, Ljubljana 1983, t. II, s. 33-41

 • Naziv kao izraz sinkronijske autorefleksije književnosti i kao književnopovijesni termin (w:) Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti, red. F. Grčević, Zagreb-Varaždin 1983, s. 203-208

 • Kulturni uvjeti prijevoda ili „zakaj se nemre”. O Baladama Petrice Kerempuha, „Republika”, r. 1983, z. 7-8, s. 34-39

 • Wydarzyliśmy się tutaj... (w:) P. Šegedin, Raport z prowincji, Kraków 1984, s. 186-190

 • Projekcija čitaoca u Šenoinu romanu, „Umjetnost riječi”, r. 1984, z. 4, s. 305-313

 • ...wbrew wszystkim danym o mnie... (w:) B. Miljković, Wybór poezji, Łódź 1986, s. 5-39

 • Motywacje prawdziwości opowiadania jako wyznacznik ewolucji artystycznej. Proza Ivo Vojnovicia, Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie, z. 62, 1987, s. 73-80

 • Folklor u funkciji književnog subkoda (w:) Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti II, Zagreb 1987, s. 47-55

 • Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej, PWN, Kraków-Wrocław 1988, ss.106 (nagroda MEN III stopnia)

 • Świadectwa i mistyfikacje, „Pamiętnik Słowiański”, r. 1986/1987 (wyd. 1988), s. 25-35

 • Folklorno i fantastično - evolucija suodnosa (w:) Srpska fantastika, red. P. Palavestra, Beograd 1989, s. 75-83

 • Parodija kao destrukcija i konstrukcija (w:) Književno delo Stanislava Vinavera, red. G. Tešiæ, Beograd 1990, s. 51-71

 • „Szczerość” i „sztuczność” jako pseudonimy zamkniętego i otwartego modelu kultury narodowej (w:) Kategoria Europy w kulturach słowiańskich, red. A. Makowiecki i T. Dąbek-Wirgowa, Warszawa 1992, s. 181-187

 • Klęska, zwycięzcy i ofiary (w:) Mity narodowe w literaturach słowiańskich, red. M. Bobrownicka, Kraków 1992, s. 45-52

 • Istnieć na pograniczu - dar czy złośliwość losu?, „Przegląd Regionalny”, r. 1992, z. 2, s. 48-51

 • Co się dzieje na Bałkanach, współautor koncepcji tekstu - W. Gałązka, „Universitas”, r. 1992, z. 2, s. 48-51

 • Literaturoznawstwo jako dialog języków i wartości (w:) Studia porównawcze z literatur słowiańskich, red. Z. Niedziela, Kraków 1992, s. 181-187

 • Parodia - tekst literatury/ „tekst życia”, „Pamiętnik Słowiański”, r. 1992, s. 15-26

 • „Grenzgebiet” als Bewusstseinszustand der Kultur (w:) Regions, regionalismes et consciense regionale face a l’integration europeenne, red. J. Wyrozumski, Kraków 1993, s. 115-139

 • „Naš čovjek” - plebejskość i jej atrybuty jako element literackiego autoportretu narodu (w:) Kategoria narodu w kulturach słowiańskich, red. A. Makowiecki i T. Dąbek-Wirgowa, Warszawa 1993, s. 55-60

 • Pogranicze jako znak sytuacji kultury, Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie, z. 88, 1994, s. 95-105

 • Zło - twarz Nieznajomego (w:) Kategoria dobra i zła w kulturach słowiańskich, red. A.Makowiecki i T. Dąbek-Wirgowa, Warszawa 1994, s. 143-147

 • O człowieku bez tożsamości, czyli wolność jako katastrofa, „Pamiętnik Słowiański”, r. 1994, s. 101-110

 • Norma intimiteta kao modalni okvir književnog teksta (w:) Individualni in generacijski ritmi v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, red. M. Juvan, Ljubljana 1994, s. 387-396

 • Jad złej pamięci, „Znak”, r. 1995, z. 5, s. 38-45

 • Pogranicze - konflikt i synteza kultur (w:) Regionalizm, regiony, Podhale, red. J.M. Roszkowski, Zakopane 1995, Muzeum Tatrzańskie, s. 227-238

 • Wielojęzyczność jako problem kultury literackiej (w:) Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej, red. M. Bobrownicka, Kraków 1996

 • Zagadnienie tożsamości a konflikt jugosłowiański (w:) Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów. Sympozjum w Castel Gandolfo 19-20 sierpnia 1996, red. M. Bobrownicka, L. Suchanek, F. Ziejka, Kraków 1997, s. 61-76

 • Pułapki lojalności, „Literatura na Świecie”, r. 1997, z. 10-11, s. 398-408

 • Orientacja proeuropejska we współczesnej myśli narodowej Serbów i Chorwatów (w:) Słowianie wobec integracji Europy, red. M. Bobrownicka, Kraków 1998, s. 181-188

 • Dom w świetle opozycji natura - kultura. Formy przestrzeni artystycznej (w:) Studia slawistyczne, red. H. Mieczkowska i J. Kornhauser, Kraków 1998, s. 129-138

 • Beli raj vseh možnosti. Tone Pretnar (9.VIII.1945 - 16.XI.1992), tłum M. Pavičić, „Slava”, r. 11, 1997/98, z. 2, s.101-103

 • Piemont i Kosowo. O niebezpieczeństwach projektowania historii (w:) Wielkie mity narodowe Słowian. Materiały do dyskusji panelowej towarzyszącej konferencji „Język, literatura i kultura Słowian - dawniej i dziś III, Poznań 23-26.IX.1999., red. A Gawarecka, A. Naumow, B.Zieliński, Poznań 1999, s. 51-74

 • Elementarz i śmierć czerwonego fiacika(w:) Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, Kraków 1999, s. 9-10

 • Gusle, knindže i civilno društvo. Retoryka serbskich tekstów o tematyce narodowej, tamże, s. 131-152 - czytaj 

 • Domoljublje i kulturocid. Retoryka chorwackich tekstów o tematyce narodowej, tamże, s.195-208 - czytaj  

 • Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów, ss. 212, Kraków 1999

 • O Chorwatach (prawie) wszystko, „Literatura na Świecie”, r. 1999, z. 9, s. 254-258

 • W obliczu Pyrrusowego zwycięstwa... „Dekada Literacka”, r. X, nr 1 (159), 31.I. 2000, ss. 2, 8, 14

 • Tin Ujević - język międzyprzestrzeni (w:) Studia z historii literatury i kultury Słowian, red. Czapik-Lityńska, Z. Darasz, Katowice 2000

 • Pismo jako znak tożsamości (w:) Język a tożsamość, red. M. Bobrownicka, Kraków 2000, s.169- 182

 • Bytowanie na obrzeżach, „Literatura na Świecie, r. 2000, z. 6, s. 275-285

 • Świadectwa i mistyfikacje. Przed i po Jugosławii, Kraków 2003

 • Literatura pogranicza, pogranicza literatury, Kraków 2004 

 • Literatura jako metajęzyk kultury, Studia z filologii Polskiej i Słowiańskiej, 40, 2005, s. 287-296

 • Josip Juraj Strossmayer. Chorwacja, ekumenizm, Europa [red. Maria Dąbrowska-Partyka, Maciej Czerwiński], Scriptum, Kraków 2007, ss. 330.

 • Josip Juraj Strossmayer - pisanje lika, [w:] Josip Juraj Strossmayer, Hrvatska, ekumenizam, Europa, red. M. Dąbrowska-Partyka, M. Czerwiński, Kraków 2007, s. 287-296.

 • Učena gospoda naša. O wizerunku i pozycji inteligenta w kulturze serbskiej [w:] Inteligencja u Słowian, red. L. Suchanek, Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. V, Kraków, s. 173-186. 

 • Objaśnić siebie. Brodski - Miłosz - Pekić, imigranci i wygnańcy, [w:] Klutura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, red. L. Liburska, Kraków 2007, 143-152. 

 • Hrvatska u Europi - Europa u Hrvatskoj. Prevrednovanja u okviru kanona hrvatske književnosti, Književna republika, 2007, 10-11, s. 184-200

 • Kulturoznawstwo a filologia. Przypadek Słowian bałkańskich (z Dorotą Gil i Maciejem Czerwińskim), [w:] Tożsamość kulturoznawstwa, red. A. Pankowicz, J. Rokicki, P. Plichta, Kraków 2008, s. 245-270.  

 • Prawda a muzyka. Metafizyczny i kulturowy sens milczenia w poezji Momčila Nastasijevicia, [w:] Przemilczenia w kulturze, red. J. Goszczyńska, G. Szwat-Grybłowa, Warszawa 2008, s. 455-470.

 • Miasto prowincjonalne. Od traumy peryferii do centrum (mikro)kosmosu, Miasto w kulturze chorwackiej, red. M. Falski, M. Kryska-Mosur, Warszawa 2008, s. 157-170. 

 • Diaspory i peryferie. Kilka uwag o kulturze literackiej Słowian w XIX wieku, [w:] Słowiańskie diaspory, red. C. Juda, Kraków 2009, s. 33-40.

 • Kultury słowiańskie pomiędzy postkomunizmem a postmodernizmem, koncepcja i redakcja naukowa Dąbrowska-Partyka Maria, Kraków 2009, s

 • O potrzebie wątpliwości - czy możliwa jest "trzecia droga"?, [w:] Kultury słowiańskie pomiędzy postkomunizmem a postmodernizmem, red, M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2009, s. 187-200. 

 • "Sarajevske sveske" - (nie)możliwa alternatywa?, ibidem, s. 377-395.  

Pozostałe publikacje

 • Ważniejsze przekłady literackie

  - B. Ćosić, Opowiadania, „Odra”, r. 1976, s. 110-112
  - S. Vinaver, Manifest szkoły ekspresjonistycznej, „Literatura na Świecie”, r. 1980, nr 9, s. 75-82
  - I. Cankar, Opowiadania (w:) tenże, Widok z pudełka, wyb. M. Dąbrowska- Partyka, Kraków1981
  - Współcześni poeci chorwaccy (w:) Wewnętrzne morze, wyb. M. Slaviček, Kraków 1982
  - Inne przekłady literackie - ogółem kilkadziesiąt pozycji - poezja i proza ( m. in. „Kontrasty Odrzańskie” „Zwierciadło”, „Kresy”, „Literatura na Świecie”, „Odra”, „Znak”)

  - Eseje i nowele I. Žanicia, I. Čolovicia, S. Basary, V. Panticia, V. Pištalo, „Dekada Literacka” r. X, nr 1 (159), 31.I. 2000, ss. 1, 6-7, 16-17, 20-21

 • Ważniejsze przekłady prac naukowych
  - referaty autorów chorwackich (w:) Symbole słowiańskie - symbole narodowe, red. M.Maj i Cz. Robotycki, Kraków 1999, ss. 85-96, 103-109, 111-114, 117-120, 123-132
  - G. Djurdjev, Film krajów byłej Jugosławii po 1991 roku ( w:) Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, Kraków 1999, s. 275-287

Publicystyka

 • Za autentično stvaralački um..., (rozmowa z H.Markiewiczem) „Književna reč”, r. 1978, nr 101, ss. 1, 4

 • Mała encyklopedia bezradności (cykl 8 felietonów poświęconych konfliktowi jugosłowiańskiemu), „Dziennik Polski”, r. 1994, kwiecień-maj)

 • Jugonostalgika, (wywiad), „Dziennik Polski”, r. 1999, 8. październik, ss. 13, 23

Prace redakcyjne

 • redakcja merytoryczna

  - Interpretacja literacka na terenie Zachodniej i Południowej Słowiańszczyzny, t. I-II, Kraków 1981
  - I. Cankar, Widok z pudełka, wybór M. Dąbrowska-Partyka, tłum. M. Dąbrowska-Partyka, T. Pretnar, B. Siwierska, Kraków 1981
  - B. Miljković, Wybór poezji, tłum. J. Salamon, Łódź 1986
  - J. Sławińska, Poetycka kosmogonia Edvarda Kocbeka, Kraków 1993
  - V. Havel Listy do Olgi, tłum. E. Szczepańska, Warszawa 1993

 • adiustacja i redakcja filologiczna

  - A. Šenoa, Córka złotnika, tłum D. Zdybicka, Kraków 1983
  - P. Šegedin, Raport z prowincji, tłum B. Nowak, Kraków 1984
  - R. Marinković, Wspólna kąpiel, tłum B. Gnypowa, Kraków 1988

Nie opublikowane prace

 • oryginalne prace niedrukowane

  - Recenzje wydawnicze (Krajowa Agencja Wydawnicza, Universitas,Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Łódzkie) - ogółem ponad 20 pozycji
  - Predrag Matvejević, Mediteranski brevijar, ss. 2 (rec. wydawnicza, Świat Książki, 1999)
  - Ivan Čolović, Politika simbola, ss. 5 (rec. wydawnicza, Universitas, 2000)
  - Nebojša Popov, Srpska strana rata, ss. 6 (rec. wydawnicza, Universitas, 2000)
  - Jan Patočka, Kim są Czesi i inne eseje, ss. 6 (rec. wydawnicza, Universitas, 2000)
  - Hasła autorskie i rzeczowe do (niezrealizowanej) Encyklopedii literatur słowiańskich, red. H. Janaszek-Ivaničková, ss. 70

 • oryginalne prace przyjęte do druku

  - Dom u svijetlu opozicije natura - kultura , „Revija”, Osijek, przekład tekstu opublikowanego w tomie Studia slawistyczne, Kraków 1998, ss. 13
  - W horyzoncie teorii literackiej, „Teksty Drugie”, ss. 7
  - Andricia świat okrutnego miłosierdzia, referat na sympozjum „Język, literatura i kultura Słowian - dawniej i dziś t. III”, Poznań, 23-26. IX. 1999, ss. 10
  - Południowosłowiańskie awangardy wobec struktury mitu narodowego, referat na sympozjum „Európske literárne avantgardy 20. storočia”, 28-30. IX. 1999., SAV, Bratysława, ss. 13
  - Wzorce tradycyjnej kultury plebejskiej we współczesnej propagandzie i kulturze masowej, referat na sympozjum „Między kulturą »niską« a »wysoką« - zjawiska językowe, literackie, kulturowe (Pamięci Prof. Teresy Dąbek-Wirgowej)”, Łodź 28-29.3.2000, ss. 12
  - Narodowe i ponadnarodowe modele historii literatury, referat na sympozjum „Nauczanie języków i literatur słowiańskich na progu nowego wieku”, Poznań 1-2.6.2000.

 • niepublikowane przekłady prac naukowych

  - D. Švob, F. Petrić, Zadruga Domladovac, Zagreb 1929, ss. 20, (Instytut Etnologii UJ) (1998)
  - I. Žanić, Kryzys w Kosowie. Ustne dziennikarstwo polityczne (w:) tenże Prevarena povijest. Guslarska estrada, kult hajduka i rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Zagreb 1998, rozdz.2, ss. 60, (Instytut Etnologii UJ) (1999)

 • niepublikowane przekłady literackie

  - Poezja serbska XVIII-XX wieku, ss. 30, (Instytut Filologii Słowiańskiej UJ) - do użytku studentów
  - A. B. Šimić, Przeobrażenia. Wiersze, wstęp i tłum. M. Dąbrowska-Partyka, ss. 62.

 

Bośnia i Hercegowina | Chorwacja | Macedonia | Serbia i Czarnogóra | Słowenia

strona główna


created by mochola, Y2K3