Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   
Bośnia i Hercegowina

Republika Bośni i Hercegowiny - Republika Bosna i Hercegovina

 

Literatura

Pojęcie literatura bośniacka (bosanska književnost) obejmuje dorobek piśmienniczy bośniackich i hercegowińskich Muzułmanów, Chorwatów, Serbów oraz Żydów. 

Początki piśmiennictwa na terenie Bośni sięgają najprawdopodobniej przeł. XI i XII w. i są związane z pojawieniem się liturgii słowiańskiej oraz przyswojeniem dziedzictwa Cyryla i Metodego. Pierwszy zachowany rękopis to, pisane głagolicą, fragmenty Dziejów Apostolskich (tzw. Grškovićev apostol, 1. poł. XII w.). Głównym pismem średniow. Bośni stała się jednak cyrylica; jej szczególny wariant ukształtowany na terenie bośniackim nazywa się bosančicą. Dorobek piśmiennictwa średniowiecznej Bośni jest źle zachowany i niedostatecznie zbadany; składają się nań przekłady: Ewangelii, Dziejów Apostolskich, Apokalipsy, fragmentów Starego Testamentu oraz teksty apokryficzne. Z tekstów o tematyce świeckiej zachował się bośniacki wariant romansu o Aleksandrze III Wielkim. Szczytowy okres rozwoju średniowiecznego piśmiennictwa bośniackiego przypada na schyłek XIV i 1. poł. XV w. Większość zachowanej spuścizny literackiej ma charakter wyznaniowo neutralny, mogła więc służyć wiernym wszystkich trzech wyznań współistniejących w Bośni: katolikom i członkom niezwykle wpływowego, choć uznanego za heretycki, Kościoła bośniackiego oraz prawosławnym. Po zajęciu Bośni przez Turków (1463) i zaprzestaniu działalności Kościoła bośniackiego oraz islamizacji dużej części ludności Bośni piśmiennictwo bośniackie rozwijało się w trzech nurtach: katolickim, muzułmańskim i prawosławnym; należy też odnotować literacką twórczość Żydów sefardyjskich w językach hebrajskim i ladino. Piśmiennictwo katolickie w języku narodowym było związane z działalnością zakonu franciszkanów i przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców. Franciszkanie pozostawili wiele wartościowych prac kronikarskich i historycznych w językach narodowych i łacińskim. Z pisarzy dla ludu należy wymienić M. Divkovicia, a z autorów prac historycznych - F. Lastricia. Piśmiennictwo prawosławne, do końca XVIII w. dość słabo rozwinięte na terenie Bośni, nie stworzyło swego specyficznie bośniackiego wariantu. Składają się na nie przede wszystkim teksty religijne pochodzące ze źródeł serbskich. Literatura Muzułmanów bośniackich rozwijała się w 4 językach: arabskim, perskim, tureckim oraz bośniackim (tzw. literatura aljamiado, pisana pismem arabskim). Tworzyły ją teksty poetyckie i komentarze do klasycznej poezji perskiej, rozprawy naukowe, polityczne i religijne, prace historyczne i leksykograficzne. W XIX w. w rezultacie procesów integracji narodowej tradycja katolicka stała się częścią tradycji chorwackiej, tradycja prawosławna - serbskiej, muzułmańska zaś zachowała swoją odrębność, mimo iż niektórzy pisarze muzułmańscy wybierali chorwacką bądź serbską orientację narodową. W XX w. zaczęła się kształtować odrębna świadomość narodowa Muzułmanów bośniacko-hercegowińskich, zwanych teraz oficjalnie Boszniakami (Bošnjaci - w odróżnieniu od wyrażającej przynależność regionalną nazwy Bosanci), a także odrębny kanon tradycji literackiej. Obecnie pojęcia literatura bośniacka używa się w dwóch znaczeniach: na określenie całokształtu wielonarodowego, wielojęzycznego i wielowyznaniowego dorobku piśmienniczego Bośni i Hercegowiny oraz na określenie, stanowiącego jego część, narodowego piśmiennictwa Boszniaków. Zróżnicowaniu znaczeniowemu odpowiada zróżnicowanie leksykalne: bosanska književnost (literatura bośniacka) oznacza całą literaturę Bośni, natomiast bošnjačka književnost (literatura boszniacka) - literaturę Muzułmanów bośniackich, której językiem jest, należący do grupy języków serbsko-chorwackich, język bośniacki (bosanski jezik), odrębny od języka chorwackiego i języka serbskiego. Do najważniejszych pisarzy boszniackich XIX i XX w. zalicza się m.in.: E. Mulabdicia, S. Bašagicia, M.Ć. Ćaticia, O. Djikicia, H. Humo, A. Muradbegovicia, H. Kikicia, S. Kulenovicia, M. Selimovicia, M. Begicia, M. Dizdara i I. Sarajlicia. Z bośniackich pisarzy niemuzułmańskich należy wymienić przede wszystkim, sytuującego się na pograniczu kultury chorwackiej i serbskiej I. Andricia oraz żydowskiego prozaika I. Samokovliję. Dorobek pozostałych licznych serbskich i chorwackich pisarzy z Bośni jest również współcześnie włączany zarówno do literatury chorwackiej, jak i serbskiej.

-----------------------------------------------------------------------

zobacz Więcej...

 

 

Informacje ogólne | Informacje polityczne | Warunki naturalne | Gospodarka | Ludność | Historia | Nauka | Media | Mapy

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3