Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   

    

dr hab., prof. UJ Barbara Oczkowa

 Teksty w wersji on-line

Książki

 • Nomina instrumenti we współczesnym języku serbsko-chorwackim, Monografie slawistyczne 39, Wrocław 1977, s.143.

 • Zarys historii języka serbsko-chorwackiego, Kraków 1983, Skrypty Uczelniane UJ, nr 458, s. 152.

Praca redakcyjna

 • Redakcja (wspólnie z J. Riegerem i J. Siatkowskim) międzynarodowego wydawnictwa: Ogólnosłowiański karpacki atlas dialektologiczny, t.3 (polski) Warszawa 1991- red. 36 map i komentarzy.

 • Współredakcja: jako członek Międzynarodowego Kolegium Redakcyjnego: Obščekarpackij dialogtologičeskij altlas, t. 5, Bratislava 1998.

 • Ponadto: Udział w grancie: Historyczny słownik bałkanizmów w językach południowosłowiańskich - opracowanie 1800 haseł z Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (I-III) P. Skoka.

Artykuły (niektóre dostępne na tej stronie): 

 • Element prasłowiański w słownictwie współczesnego języka serbsko-chorwackiego, „Studia z fil. polskiej i słowiańskiej”, t. XII, Warszawa 1972, s. 285-300 (pod nazwiskiem B. Pizłówna).

 • Formant -īšte we współczesnym literackim języku serbsko-chorwackim, „Studia z fil. polskiej i słowiańskiej”, t. XVI, Warszawa 1976, str. 252-256.

 • (wspólnie z S. Maksimovska, T. Pretnar, J. Raškowić), Egzystencjalne znaczenie czasowników być i mieć w językach polskim, macedońskim, serbsko-chorwackim i słoweńskim, „Studia z fil. polskiej i słowiańskiej”, t. XXI, Warszawa 1981, s. 141-156.

 • Slovenizmi v zgodnjem Vrazovem hrvaškem pesništvu [w:] Obdobje romantike w slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, Ljubljana 1981, s. 491-500.

 • Jezikoslovni nazor v Levstikovih Napakah slovenskega pisanja [w:] Obdobje realizma w slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, Ljubljana 1982, s. 349-360.

 • Lénardov „Rozwój historyczny gramatyki słoweńskiej” Prispevek k zgodovini slovenskega jezikoslovja. [w:] Obdobje symbolizma w slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, Ljubljana 1983, s. 295-303.

 • Formalno-semantyczne wyznacznik serbsko-chorwackiej kategorii nomen instrumenti, „Rocznik Slawistyczny” XLIV, Kraków 1983, cz. I, s. 39-46.

 • Iterativa typu -našati, -vađati, -važati w języku serbsko-chorwackim, [w:] Slawistyczne studia językoznawcze, Wrocław 1987, str. 227-233.

 • Próba stworzenia języka ogólnosłowiańskiego przez Šime Budinicia [w:] Prekursorzy słowiańskiego językoznawstwa porównawczego (do końca XVIII wieku), Wrocław 1987, 121-129.

 • Semantyka wyrazu gieleta na obszarze karpackim, „Studia z fil. polskiej i słowiańskiej”, t. XXV, Warszawa 1989, s. 151-159.

 • Tradycje cyrylometodiańskie w Chorwacji i Bośni [w:] Cyryl i Metody- Apostołowie i Nauczyciele Słowian, Redakcja Wydawanictw KUL, Lublin 1991, cz. I. Studia, s. 169-184.

 • Nazwy naczyń do dojenia na obszarze karpackim [w:] Słownictwo słowiańskie, ZN UJ Prace Językoznawcze 95, Kraków 1991, s. 45-56.

 • Język „mieszany” jako specyficzna propozycja normalizacji chorwackiego języka literackiego, „Studia z fil. polskiej i słowiańskiej”, t.XXVIII, Warszawa 1991, s. 125-133.

 • Iterativa w języku serbsko-chorwackim, „Studia linguistica Polono-Jugoslavica” 7, Kraków 1993, s. 17-28.

 • Sposoby wyrażania czynności habitualnej w języku chorwackimi serbskim [w:] Studia z językoznawstwa słowiańskiego, Prace IFS UJ 14, 1995, s. 115-120.

 • Kształtowanie się poglądów na kategorie aspektu w starych gramatykach serbskich i chorwackich, „Studia z fil. polskiej i słowiańskiej”, t. XXXIV, Warszawa 1998, s. 247-261.

 • De Slovvinis seu Sarmatis, czyli Fausta Vrančicia poglądy na etnogenezę Słowian [w:] Studia Slawistyczne, Kraków 1998, s. 101-106.

 • Południowosłowiańska wspólnota językowa. Pewniki i wątpliwości. [w:] Prasłowiańszczyzna i jej rozpad, Warszawa 1998, s. 193-199.

 • Josip Šipuš z Karlovca- uczeń Schlözera [w:] Slawistyka niemiecka a kraje słowiańskie, Warszawa 1998, s. 101-103.

 • Dlaczego rozpadł się język serbsko-chorwacki, „Proglas” 8, Kraków 1998, s. 46-49.

 • Udział Profesora Alfreda Zaręby w pracach nad Karpackim Atlasem Dialektologiczny [w:] In Memoriam Alfredi Zaręba et Josephi Reczek. Prace Komisji Słowianoznawstwa PAN. Oddział w Krakowie, nr 51, Kraków 1999, s. 65-70.

 • Wpływy języka czeskiego na kształtowanie się chorwackiej leksyki w okresie iliryzmu [w:] Odrodzenie Narodowe w Czechach i Słowacji. Księga ku czci prof. Zdzisława Niedzieli, Kraków 1999, s. 235-240.

 • Zagadnienia sporne w językoznawstwie chorwackim i serbskim po rozpadzie języka serbsko-chorwackiego [w:] Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, Kraków 1999, s. 233-253.

 • Wojna języków, „Dekada Literacka” nr 159, r. X, 31 I 2000.

Recenzje i sprawozdania

 • V Międzynarodowa Konferencja Karpacka, „Język polski” LVII, 5, 1971, s.387-390.

 • Formant -īšte we współczesnym literackim języku serbsko-chorwackim. Sprawozdania z posiedzeń Komisji PAN w Krakowie, 1976, s. 93-94.

 • Zlatko Vince, Putovima hrvatskoga književnog jezika. Lingvističko-kulturnopovijesni prikaz filoloških škola i njihovih izvora, Zagreb 1978, s. 629, rec. [w:] „Rocznik Slawistyczny” XLII, Kraków 1981, s.100-105.

 • Tradycje cyrylometodiańskie w Chorwacji i Bośni, Sprawozdania z posiedzeń Komisji PAN w Krakowie, 1987, s. 95-96.

 • Božo Ćorić, Mocioni sufikski u srpskohrvatskom jeziku, Filološki fakultet Beogradskog Univerziteta, Monografije knj. LIII, Beograd 1982, s.171; rec. [w:] „Rocznik Slawistyczny” XLVI, Kraków 1989, s.99-103.

 • Profesor Alfred Zaręba (10 XI 1921-19 II 1988), „Poradnik Językowy”, Warszawa 1989, s. 73-77 (nekrolog).

 • Aspekt w pracach Vuka Karadžicia i Đure Daničicia. Sprawozdania z posiedzeń Komisji PAN w Krakowie, to. XXXI/1 1989, s. 91-92.

 • Konsekwencje Kosowa w piśmiennictwie serbskim, Sprawozdania z posiedzeń Komisji PAN w Krakowie, to. XXXIII/2 1991, s. 314-317.

Inne

Opracowanie map do Karpackiego Atlasu Dialektologicznego (OKAD):

 • t. II, Moskwa, 1988 mapa nr
  155 *kVrpc
  176 ‘naczynie do dojenia owiec’
  177‘naczynie do dojenia krów’
  178 *gelVeta

 • t. III, Warszawa 1991, mapa nr
  230 *lVkša
  231 ‘nazwa makaronu typu spaghetti’
  232 * sukan-

 • t. IV, Lwów, 1994, mapa nr
  327 ‘rodzaj instrumentu muzycznego- drumla’
  366 *ogar
  373 *gVmziti

 • t. V, Bratysława, 1998, mapa nr
  480 ‘odpadki po młocce’
  481 *tRina
  482 *m(r)Rva
  483 ‘szereg skoszonej trawy’
  484 * polOg
   492 *xas-

 • Pozostałe mapy oddane do druku:

  t. VI, Budapeszt, mapa nr
  593 ‘owca lub koza bez rogów’
  594 ‘owca lub koza ze złamanym rogiem’
  595 *šut-
  620 ‘owca od ½ do 1 roku’
  621 ‘baran od ½ do 1 roku’

  t. VII, Belgrad, mapa nr
  701 ‘laska pastucha z toporkiem’
  702 *čekan
  760 *šEpOt
  761 *šiopte
  781 *kal-

Nagrody

 • Nagroda Ministra III stopnia 1978 za książkę Nomina Instrumenti....

 • Nagroda rektora UJ za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej 1981

 

Bośnia i Hercegowina | Chorwacja | Macedonia | Serbia i Czarnogóra | Słowenia

strona główna


created by mochola, Y2K3