Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

Prof. dr hab. Wiesław Boryś 
 

borys@vela.filg.uj.edu.pl 

Absolwent UJ 1961 (serbistyka i kroatystyka), doktorat 1969, habilitacja 1975, tytuł profesora nadzw. 1988, tytuł profesora zw. 1993. Praca w Zakładzie Językoznawstwa PAN (1961-1968), od 1968 roku do chwili obecnej zatrudnienie w Instytucie Slawistyki (dawniej Zakład Słowianoznawstwa, Instytut Słowianoznawstwa) PAN na stanowisku adiunkta (1968-1975), docenta (1976-1987), profesora nadzwyczajnego (1988-1993), profesora zwyczajnego (od r. 1993). Od 1986 roku zatrudnienie w Uniwersytecie Jagiellońskim na stanowisku docenta (1986-1987), profesora nadzwyczajnego (1988-1993), profesora zwyczajnego - 1993. Badania: historyczne językoznawstwo chorwackie i serbskie, dialektologia chorwacka i serbska, historyczno-porównawcze językoznawstwo słowiańskie, historyczne słowotwórstwo słowiańskie, rekonstrukcja języka prasłowiańskiego, historyczna leksykologia słowiańska, etymologia słowiańska. Publikacje: około 170, w tym książki: Budowa słowotwórcza rzeczowników w tekstach czakawskich XV i XVI w., Wrocław 1969; Prefiksacja imienna w językach słowiańskich, Wrocław 1975; Studia nad dialektem czakawskim Juraja Križanicia. Akcentuacja rzeczowników, Wrocław 1986; Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom I: A-C, Warszawa 1994, str. 272; tom II: D-J, 1997, str. 361; tom III: K-O, 1999, str. 377; tom IV: P-S, 2002, str. 389 [wspólnie z H. Popowską-Taborską]; Leksyka kaszubska na tle słowiańskim, Warszawa 1996 [wspólnie z H. Popowską-Taborską]; Czakawskie studia leksykalne. Dziedzictwo prasłowiańskie w słownictwie czakawskim, Warszawa 1999; współautorstwo: Słownik prasłowiański, opracowany przez zespół Zakładu (Instytytu) Słowianoznawstwa (Instytutu Slawistyki) PAN pod red. F. Sławskiego, Wrocław 1974-2001.

Publikacje książkowe:

 

Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo literackie, Kraków 2005, KLIKNIJ i KUP SŁOWNIK 

1.     Budowa słowotwórcza rzeczowników w tekstach czakawskich XV i XVI w., Ossolineum, 1969 (Monografie Slawistyczne nr 18). Str. 290.
[rec.: M. Šimundić, Dometi VII/12, 90-96.]  

2.     Prefiksacja imienna w językach słowiańskich, Ossolineum, 1975 (Monografie Slawistyczne nr 32). Str. 180.
[rec.: 1. Z. M. Volockaja, Referativnyj žurnal. Obšceslavjanskie nauki za rubežom, Serja 6. Jazykoznanie, 1977, 1, s. 70-7;
2. V. Straková
, Slavia XLVI, 1977, 436-438;
3. W. Cockiewicz, Język Polski LVII, 1977, 220-225;
4. O. N. Trubačev, Etimologija 1976 (1978), 167-169].

3.    Studia nad dialektem czakawskim Juraja Križanicia. Akcentuacja rzeczowników, Ossolineum, 1986 (Prace Slawistyczne nr 58). Str. 128.

4.    Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom I: A-C, Warszawa 1994, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Str. 272 (wspólnie z H. Popowską-Taborską).
[rec: 1. J. Treder, Język Polski LXXVI, 1996, 378-384;
2. Ž.Ž. Varbot, Etimologija 1994-1996, 1997, 189-194;
3. M. Bjeletić, Južnoslovenski filolog LII, 1996, 213-219;
4.
L’. Králik, Slavica Slovaca 32, Bratislava 1997, s. 70-71;
5.
F. Hinze, Zeitschrift für slavische Philologie 58/1, 1999, 221-229;
6.
L. Bednarczuk, Nad I tomem Słownika etymologicznego kaszubszczyzny, [w:] Symbolae slavisticae dedykowane Pani Profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej, Warszawa 1996, 39-46]. 

5.    Leksyka kaszubska na tle słowiańskim, Warszawa 1996, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Str. 434 (wspólnie z  H. Popowską-Taborską).
[rec.: 1. F . Hinze, Zeitschrift für Slavistik  43, 1998, 490-493;
2.
M. Bjeletić, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku XXXIX, 1998. 

6.    Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom II: D-J, Warszawa 1997, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Str. 361 (wspólnie z H. Popowską-Taborską).
[rec.: 1. J. Treder, Rocznik Gdański LVIII/1, 1998, 233-237;
2. Ž.Ž. Varbot, Voprosy Jazykoznanija 1998, z. 5, 1998, 151-157]. 

7.    Czakawskie studia leksykalne. Dziedzictwo prasłowiańskie w słownictwie czakawskim, Warszawa 1999, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Str. 185. [rec.: Maciej Czerwiński, Vijenac nr 156, 24.02.2000, Zagrzeb 2000, s. 14-15.]      

8.    Słownik etymologiczny kaszubszczyzny. T. III: K - O, Warszawa 1999, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Str. 377 (wspólnie z H. Popowską-Taborską).
[rec.: 1. J. Treder,  

9.    Słownik etymologiczny kaszubszczyzny. T. IV: P-S, Warszawa 2002, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Str. 389 (wspólnie z H. Popowską-Taborską).  

10.współautorstwo: Słownik staropolski, pod red. S. Urbańczyka, t. IV-V, Ossolineum, 1963-1969.

11.współautorstwo: Słownik prasłowiański, opracowany przez zespół Zakładu (Instytytu) Słowianoznawstwa (Instytutu Slawistyki) PAN pod red. F. Sławskiego, t. I-VIII, Ossolineum, 1974-2001.

Publikacje (rozprawy, artykuły, recenzje):

 • Nazwy pliszki siwej (Motacilla alba L.) w językach słowiańskich, Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze 5, 1963, 57-85. 

 • Śląskie tuńi i ogólnopolskie tani, Język Polski XLIII, 1963, 145-148.  

 • Uwagi o kilku rzadszych wyrazach polskich. 1. pałątka i łątka, 2. swędra, Język Polski XLV, 1965, 12-15.  

 • Czy okręt jest kaszubizmem? Język Polski XLVI, 1966, 280-284. Dopisek: Język Polski XLVII, 1967, 385-386.

 • Uwagi o kilku rzadszych wyrazach polskich. 3. możdżeń, Język Polski XLVI, 1966, s. 173-177. 

 • Przyrostek -ac i pochodne w dialekcie czakawskim, Rocznik Slawistyczny XXVII, 1967, 41-59.

 • Szkic derywacji sufiksalnej rzeczowników w gwarze kastawskiej, Rocznik Slawistyczny XXIX, 1968, 43-73.

 •   Collectiva w gwarach serbsko-chorwackich, Rocznik Slawistyczny XXXIII, 1972, 33-46.

 • Ze studiów nad czakawsko-słoweńskimi związkami leksykalnymi, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej XII, 1972, 131-140.

 • Kaszubskie skwiega ‘szpara’, Język Polski LIII, 1973, 349-353.  

 • Prasłowiańskie prefiksy imienne pa-, pra-, s˛o -, ˛o -  w języku serbsko-chorwackim, Rocznik Slawistyczny XXXIV, 1973, 69-81.

 • Deminutywa typu brzemiączko, ramiączko, Język Polski LIV, 1974, 119-124.

 • Studia nad leksyką pierwszych słowników chorwackich, Studia  z  Filologii Polskiej i Słowiańskiej XIII, 1974, 94-108.

 • Prasłowiańskie *osьkola, *sьčava, *sьčavъ i pokrewne, Rocznik Slawistyczny XXXVII, 1976, 47-63.

 • Przyczynki leksykalne. 1. strożyć, nastrożyć, nastroga, Język Polski LVI, 1976, 124-127.  

 • Przyczynki leksykalne. 2. Kaszubskie střėc, ostřėc, Język Polski LVI, 1976, 368-370.

 • Czakawskie brńuse, Rocznik Slawistyczny XXXVIII, 1977, 93-95.

 • Z geografii wyrazów słowiańskich, Slavia Occidentalis XXXIV, 1977, 1-6.

 • Dwa archaizmy leksykalne w gwarach serbsko-chorwackich,  Rocznik Slawistyczny XXXIX, 1978, 37-45.

 •   Ab nekatorych belaruskich leksičnych archaizmach, Belaruskaja linhvistyka 15, Minsk 1979, 47-53.

 • Przyczynki do geografii wyrazów słowiańskich, Slavia Occidentalis XXXVI, 1979, 23-30.

 • Problematyka prasłowiańskich dialektyzmów leksykalnych, Etnogeneza i topogeneza Słowian, PWN, Poznań 1980, 75-87.

 • Serbsko-chorwackie studia leksykalne, Zbornik (Matice srpske) za filologiju i lingvistiku XXIII/1, 1980, 17-37.

 • Archaiczny kaszubski przymiotnik rądi, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej XX, 1981, 7-10.

 • Geneza formacji typu sch. kamek, kamečak, bułg. kamek, Zbornik (Matice srpske) za filologiju i lingvistiku XXIII/2, 1980 [1981], 37-45.

 • Prasłowiańskie przymiotniki dewerbalne z apofonią o : ь, Rocznik Slawistyczny XLI, 1981, 35-41.

 • Na tropach słowiańskich reliktów leksykalnych, Rocznik Slawistyczny XLII, 1981, 25-29.

 • Ze studiów etymologicznych nad leksyką kaszubską,  Prace Filologiczne XXX, 1981, 307-315.

 • Zvono i komonjiti se - relikti arhaične slovenske leksike u štokavskim govorima, Naš jezik XXV/1-2, Beograd 1981, 68-73.

 • Polskie dialektalne kuk(u)rzysko -domniemany relikt staropruskiej leksyki, Acta Baltico-Slavica XIV, 1982, 67-77.

 • Povodom jednog osporenja etimologije imenice koža, Zbornik (Matice srpske) za filologiju i lingvistiku XXV/1, 169-170.

 • Prilozi proučavanju ostataka arhaičnog slavenskog (praslavenskog) leksika u kajkavštini, Hrvatski dijalektološki zbornik 6, 1982, 69-76.

 • Prilozi srpskohrvatskoj etimologiji, Zbornik (Matice srpske) za filologiju i lingvistiku XXV/2, 1982, 7-20.

 • Leksyka prasłowiańska a leksyka bałtycka, Z polskich studiów slawistycznych VI, 1983, 63-69. 

 • Starochorwacki termin sądowy nepča a geneza psł. *pъvati, Rocznik Slawistyczny XLIII, 1983, 7-11.

 • Z polskiego ludowego słownictwa topograficznego: suć ‘zagajnik, las sosnowy’, Onomastica XXVIII, 1983, 73-75.

 • Iz arhaičnog domaćeg leksika u sjevernim čakavskim govorima, Čakavska rič XII, Split 1984, 135-141.

 • Još o podrijetlu slavenskih toponima Naklo, Nakla, Nakal, Onomastica Jugoslavica 11, Zagreb 1984, 1-9. 

 • Małopolskie pożołdy ‘łakocie, smakołyki’, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej XXII, 1984, 5-7. 

 • Słowiańskie relikty indoeuropejskiej nazwy brony, Acta Baltico-Slavica XVI, 1984, 57-63.

 • Čakavski semanticki arhaizam lukno ‘iznemoglost, slabost’, Zbornik (Matice srpske) za filologiju i lingvistiku XXVII-XXVIII, 1984-1985, 95-97.

 •   Inovacijske tendencije tvorbe riječi u štokavskom narječju, Hrvatski dijalektološki zbornik VII/1, 1985, 51-58.

 • Iz derivacije imenica u izvornim srednjovekovnim srpskim spomenicima, Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Referati i saopštenja 14/1, Beograd 1985, 129-135.

 • kilku archaicznych małopolskich dialektyzmach leksykalnych, Prace Filologiczne XXXII, 1985, 73-78.

 • Prasłowiańskie *pelestь, *pel’ustь, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej XXIII, 1985, 103-109.  

 • Przyczynki do rekonstrukcji zasięgów wyrazów prasłowiańskich, Rocznik Slawistyczny XLVI, 1985, 21-27.

 • Juraj Križanić a język chorwacki, Pamiętnik Słowiański XXXII, 1983 [1986], 49-71.

 • Semantyka prasłowiańskiego *gověti, Collectanea linguistica in honorem A. Heinz, Ossolineum, 1986, 33-37.

 • Srpskohrvatsko dijalekatsko duli ‘nedozreli’, dulovan ‘buđav’, Zbornik (Matice srpske) za filologiju i lingvistiku XXIX/1, 1986, 87-90 (wspólnie z J. Vlajić-Popović).

 • Srpskohrvatsko kajkavsko skolek ‘daska, daščica’ i praslovensko *skoliti ‘cepati’, Južnoslovenski filolog XLII, 1986, 165-171.

 • Z badań nad innowacjami semantycznymi w ludowym słownictwie serbsko-chorwackim, Studia linguistica Polono-Jugoslavica IV, 1986, 85-91.

 • Ze związków leksykalnych polesko-południowoslowiańskich, Slavia Orientalis 1984 nr 3-4, 1986, 331-335.

 • Hybrydalne formacje słowotwórcze w dialektach serbsko-chorwackich, Formacje hybrydalne w językach słowiańskich. Rozprawy Slawistyczne 1, UMCS, Lublin 1986 [1987], 125-131.

 • Iz reliktne leksike praslovenskog porekla u srpskohrvatskim dijalektima (I), Zbornik (Matice srpske) za filologiju i lingvistiku XXX/1, 1987, 95-109 (wspólnie z J. Vlajić-Popović).

 • dwu starych słowiańskich leksemach z zakresu wyrobów z drewna, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej XXIV, 1987, 115-126.

 • Pitanja rekonstrukcije praslovenskih osobnih imena, Zbornik Šeste jugoslovenske onomastičke konferencije, Beograd 1987, 217-220.

 •   Stare czakawskie odlek ‘potomstwo, potomek, spadkobierca’, Slawistyczne studia językoznawcze, Ossolineum, 1987, 69-73.

 • Z reliktów prasłowiańskich w gwarowym słownictwie polskim: małopol. racić się ‘męczyć się’, zaracić się ‘zniszczyć się, zginąć, zaginąć’, Język Polski LVI, 1987, 204-208.

 • Iz reliktne praslovenske leksike u srpskohrvatskim dijalektima (II), Zbornik (Matice srpske) za filologiju i lingvistiku X

 • XX/1, 1988, 23-35 (wspólnie z J. Vlajić-Popović).

 • Północnopolskie nie (w)zgarać ‘nie znosić kogo’, Wokół języka. Rozprawy i studia poświęcone pamięci prof. M. Szymczaka, Ossolineum, 1988, 97-100.

 • Srpskohrvatsko sapi (pl.) i njegovi slovenski i indoevropski ekvivalenti, Južnoslovenski filolog XLIV, 1988, 17-27.

 • Iz reliktne leksike praslovenskog porekla u srpskohrvatskim dijalektima (III), Zbornik (Matice srpske) za filologiju i lingvistiku XXXII/1, 1989, 13-23 (wspólnie z J. Vlajić-Popović).

 • Z gwarowego słownictwa małopolskiego: wrodzić się ‘brzydzić się’, Język Polski LXIX, 1989, 38-43.

 • Dijalektološki rječnici kao izvor za proučavanje najstarijeg sloja domaćega hrvatskoga ili srpskoga leksika, Hrvatski dijalektološki zbornik VIII, 1989, 15-31.

 • Iz leksičkih osobitosti srednjodalmatinske čakavštine, Zbornik (Matice srpske) za filologiju i lingvistiku XXXIII, 1990, 39-45.

 • Relikty leksykalne w gwarach polskich, Studia linguistica  Polono-Slovaca III, Ossolineum, 1990, 113-118.

 • Z archaizmów w leksyce czakawskiej: š?t se ‘irytować się, niepokoić się’, „Tgolí chole Męstró”. Gedankschrift für R. Olesch, Böhlau, Köln-Wien 1990, 237-241.  

 • Ze słowiańskiego słownictwa anatomicznego, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej XXVI, 1990, 109-118.

 • Etymologie polskie. 1. poniewierać (się), 2. tłuszcza, 3. psnąć (się), Język Polski LXXI, 1991, 22-34.

 • Etymologie polskie. 4. dial. spółek, kasz. sp?łk, šp?l, Język Polski LXXI, 1991, 110-115.

 • Etymologie polskie. 5. dial. dzierbić się, 6. dial. ożoł(g)nąć się, 7. dial. wiercpa, wierćpa, wirspa, Język Polski LXXI, 1991, 233-239.

 • Ze słowiańskich peryferyjnych reliktów leksykalnych: ros. dial. žichať(sja), sch. dial. žikati se, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej XXVII, 1991, 101-104.

 • Z badań etymologicznych leksyki polskiej i serbsko-chorwackiej (Pol. dial. skory pl., sch. dial. škora, skorak), Studia linguistica Polono-Jugoslavica VI, Sarajevo 1991, 11-15.

 • Archaiczna warstwa rodzimej leksyki słowińskiej, Studia kaszubsko-słowińskie, Łeba 1991, 31-44.

 • Etymologie kaszubskie (I), Gdańskie Studia Językoznawcze V, 1992, 71-84.

 • Etymologie polskie. 8. dial. jaszczeć, 9. dial. mersić, 10. dial. rzega, Język Polski LXXII, 1992, 25-29.

 • Etymologie polskie. 11. dial. pomucha, 12. dial. wisny, wiśny, wichny, Język Polski LXXII, 1992, 163-168.

 • Etymologie polskie. 13. dial. siać ‘świecić’, kasz. sëjac ‘pałać ciepłem’, Język Polski LXXII, 1992, 280-282.

 • Prinosi srpskohrvatskoj etimologiji, Naš jezik XXIX/1-2, Beograd 1992, 33-48.

 • Projekt Etymologicznego słownika kaszubszczyzny, Wiener Slavistisches Jahrbuch 37, 1992, 135-140.

 • Studije iz srpskohrvatske i slovenske etimologije, Južnoslovenski filolog XLVII, 1992, 69-82.

 • Z nawiązań leksykalnych południowosłowiańsko-bałtyckich, Colloquium Pruthenicum primum, Warszawa, 1992, 129-134.

 • Z reliktów leksykalnych dialektu kajkawskiego, Studia z dialektologii polskiej i słowiańskiej, Warszawa 1992, 57-61.

 • Etymologie polskie. 14. stpol. i dial. -wroszyć, Język Polski LXXIII, 1993, 70-73.

 • Kaszubski polisemantyczny rzeczownik skřëp, Zeszyty Naukowe UG. Filologia Polska - Prace Językoznawcze 17-18, Gdańsk 1993 [1994], 69-74.

 • Zu den südslavisch-baltischen lexikalischen Verknüpfungen, Linguistica Baltica I, 1993, 193-199.

 • Z etymologii kaszubskiej, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej XXX, 1993, 11-15.

 • Słowiańska oboczność *žel˛ob- : *žel˛od-, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej XXXI, 1993,  121-126.

 •   Etymologie polskie. 15. Dial. posątorzyć się, sątera, Język Polski LXXIV, 1994, 97-99.

 • Etymologie polskie. 16. Dial. chmioła, chmuła i pokrewne, 17. Dial. pomieć, 18. Dial. pyszka, kasz. pëška, 19. Dial. szczawręga, Język Polski LXXIV, 1994, 199-204.  

 • Etymologie polskie. 20. Dial. chlęda, kasz. clëda, clëdn˛oc, klëdn˛oc, 21. Dial. parzyć ‘rzucać’, kasz. pařëc ‘prószyć’, Język Polski LXXIV, 1994, 299-303.

 • Lekcje wybranych wyrazów staropolskich i ich interpretacje etymologiczne, Studia historycznojęzykowe I, Kraków 1994, 121-125.

 • możliwościach odtwarzania historii słownictwa prasłowiańskiego, Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych, Warszawa 1994, 19-24.

 • Kilka uwag do artykułu „O 150 hasłach w Słowniku prasłowiańskim”, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej XXXII, 1995, 337-341.

 • Problems in reconstructing proto-languages, Analecta Indoeuropaea Cracoviensia I. Safarewicz memoriae dicata, Kraków 1995, 103-107.

 • Problemy etymologii kaszubskiej, Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, Gdańsk 1995, 7-13.

 • Ze studiów nad archaicznymi słowiańskimi przymiotnikami dewerbalnymi: maced. dial. prъnd ‘nerwowy’ i jego południowosłowiańskie odpowiedniki, Makedonski jazik XL-XLI, 1989-1990, Skopje 1995, 51-54.

 • Ze studiów nad serbsko-chorwackim słownictwem topograficznym: dial. czakaw. prisme, Onomastica XXXIX, 1994 [1995], 113-116.

 • Z historii prasłowiańskich przymiotnikowych tematów na -u-. Oboczność *plytъ : *plytvъ : *plytъkъ, Studia z językoznawstwa słowiańskiego, Kraków 1995, 35-39.

 • Etymologie kaszubskie II, Gdańskie Studia Językoznawcze VI, 1995 [1996], 57-65.

 • Kaszubskie përlëc, përpolëc, përpotac, perpeśa, Symbolae slavisticae dedykowane Pani Profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej, Warszawa 1996, 57-61.

 • Słowińskie lą?ic ‘łamać’ i pochodne, Collectanea slavica, Kraków 1996, 191-195.

 • Ludowe słownictwo ekspresywne na warsztacie etymologa, Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy, Warszawa 1997, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (Prace Slawistyczne nr 105), 23-32.

 • O mylnej interpretacji etymologicznej pewnych słowiańskich zapożyczeń z języka niemieckiego, Wort und Name im deutsch-slavischen Sprachkontakt. Ernst Eichler von seinen Schülern und Freuden, Köln-Weimar-Wien 1997, Böhlau Verlag, 149-155.

 •   Z kaszubskiego słownictwa topograficznego, Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś 2, Gdańsk 1997 [1998],  9-17.

 • Dziedzictwo prasłowiańskie w leksyce kaszubskiej, Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc. Pogranicza i kontakty językowe, Warszawa 1997 [1998], Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 261- 269.

 • Słowińskie obëčėj ‘kobiece okrycie głowy’ i wyrazy pokrewne, Onomastyka i dialektologia. Prace dedykowane pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa 1997 [1998], Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 33-40.

 • Czakawskie ridati, ridnuti i homonimia prasłowiańskiego *rin˛oti, Studia slawistyczne, red. J. Kornhauser i H. Mieczkowska, Universitas, Kraków 1998,  9-14.

 • Kształtowanie się klasy przymiotników w epoce prasłowiańskiej, Rocznik Slawistyczny LI, 1998, 9-16.

 • Prasłowiański - poprasłowiański. Na granicy dwu epok, Prasłowianszczyzna i jej rozpad, pod red. J. Ruska i W. Borysia, Warszawa 1998, Energeia, 29-33.

 • Dlaczego powstał język bośniacki?, Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, Kraków 1999, Wydawnictwo UJ, 255-259.

 •   Staropolskie śleżej, dialektalne ślezaj(a) i wyrazy pokrewne, Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, Katowice 1999, Wydawnictwo UŚ, 256-261.

 • Zróżnicowanie geograficzne archaicznej warstwy leksyki czakawskiej pochodzenia prasłowiańskiego, In memoriam Alfredi Zaręba et Josephi Reczek (Prace Komisji Słowianoznawstwa 51), Wydawnictwo Oddziału PAN, Kraków 1999 [2000], s. 99-107.

 • Słowiańskie słownictwo z zakresu przyjaznych stosunków  międzyludzkich, Język, literatura, kultura Słowian II, Poznań 1999, s. 17-23.  

 • «Veyska zayk» - osobliwa archaiczna gwara czakawska w południowo-wschodniej części wyspy Krk, Studia linguistica in honorem Stanislai Stachowski, pod red. Mańczak-Wohlfeld, Kraków 2000, 27- 43.

 • Wyrazy „iliryjskie” w Thesaurus Polyglottus Hieronima Megisera z r. 1603, Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teresie Zofii Orłoś, pod red. H. Wróbla, Kraków 2000, Wydawnictwo UJ, 57-60 .

 • Czakawski pručiti : pručati ‘tracić, trwonić, marnotrawić’ i słowianskie wyrazy pokrewne, Sъkrovište slovesьnoje. Studia slawistyczne ofiarowane Profesorowi Jerzemu Ruskowi na 70. urodziny, pod red. W. Stępniak-Minczewej i W. Borysia, Kraków 2000, Wydawnictwo UJ, 41-44.

 • Kultura muzyczna dawnych Słowian w świetle słownictwa, Dzieje Słowian w świetle leksyki, pod red. J. Ruska, W. Borysia, L. Bednarczuka, Kraków 2002, Wydawnictwo UJ, 83-94

 • Rozpad wspólnoty prasłowiańskiej w świetle słownictwa, Słowianie, Słowiańszczyzna – pojęcie i rzeczywistość dawniej i dziś, Warszawa 2001 [2002], 25-33.

 • Potrzeby i metody opracowywania słowników etymologicznych małych słowiańskich obszarów językowych, Z polskich studiów slawistycznych, seria 10. Językoznawstwo, Warszawa 2002, 25-31 (wspólnie z H. Popowską-Taborską).

 

Streszczenia referatów:

 • Prefiks su- w języku serbsko-chorwackim, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie XV/1, 1971 [1972], 82-84.

 • Zróżnicowanie słowotwórcze gwar serbsko-chorwackich, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie XVI/1, 1972 [1973], 115-116.

 • „Dialekt chorwacki” Juraja Križanicia, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie XXVIII, 1987, 111-112.

 • Badania Profesora Franciszka Sławskiego nad słownictwem polskim i słowiańskim, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie XXX/1-2, 1987, 65-66.

 • Z zagadnień słownictwa południowosłowiańskiego, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych O/PAN w Krakowie XXXV/1-2, 1993,  113-114.

 • Kontaminacja i etymologia ludowa w słownictwie kaszubskim, Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 19, Gdańsk 1993, 133.

 • Prasłowiańskie dziedzictwo leksykalne w kaszubszczyźnie, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie XXXVIII/1, 1995, 29-30.

Artykuły przeglądowe: 

 • Dorobek publikacji Instytutu Słowianoznawstwa PAN w zakresie wczesnych dziejów językowych Słowian i gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Biuletyn Slawistyczny III, 1978, 17-21.

 • Problematyka najstarszych dziejów językowych Słowian [na IX Kongresie Slawistów], Biuletyn Slawistyczny IX-1984, 1986, 27-33.

 • Juraju Križaniciu na IX Kongresie Slawistów w Kijowie, Biuletyn Slawistyczny IX-1984, 1986, 87-89.

 • Szósta Jugosłowiańska Konferencja Onomastyczna, Onomastica XXXII, 1988, 288-291.

 • Serbokroatistika u Krakovu, Sto godina polonistike u Srbiji. Zbornik radova sa jubilarnog naučnog skupa Beograd, januar 1996, Beograd 1996, 223-228.

 • Mieczysław Małecki jako badacz dialektów chorwackich, Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze 85, 1987, 45-53 [chorwacki przekład: Mieczysław Małecki kao istraživač hrvatskih dijalekata, Riječ, časopis za filologiju X, 1, Rijeka 2004, 7-14].

 • Pitanja praslovenske tvorbe riječi u radovima Radosava Boškovića, Prvi lingvistički naučni skup u spomen na Radosava Boškovića, Titograd 1988, 123-129.

 • Jan Baudouin de Courtenay jako etymolog, Jan Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa, Warszawa, PWN, 1989, 483-486.  

 •   Badania Profesora Franciszka Sławskiego nad słownictwem polskim i słowiańskim, Słownictwo słowiańskie (= Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze 95), Kraków 1991, 9-16.  

 • Aleksander Brückner jako badacz słownictwa polskiego i słowiańskiego, Slawistyka niemiecka a kraje słowianskie. Die deutsche Slavistik und die slavischen Länder, pod red. J. Ruska, E. Eichlera, W. Borysia i K. Hengsta, Warszawa 1998, Energeia, 93-99.

 • Nowsze chorwackie i serbskie słowniki gwarowe, Słowiańskie słowniki gwarowe, red. H. Popowska-Taborska (Prace Slawistyczne 110), Warszawa 2000, SOW, 147-156.

 •  Kaszubska leksykografia i badania słownictwa kaszubskiego w XX wieku, Badania kaszuboznawcze w XX wieku. Materiały pokonferencyjne pod red. J. Borzyszkowskiego i C. Obracht-Prondzyńskiego, Gdańsk 2001, 280-300.

Recenzje: 

 • Polonica w radzieckich wydawnictwach poświęconych etymologii, Język Polski XLV, 1965, 120-124.  

 • J. Matešić, Rückläufiges Wörterbuch des Serbokroatischen, Rocznik Slawistyczny XXII, 1971, 122-128.  

 • N. A. Pa˘ulenka, Narysy pa belaruskamu slova˘utvarennju, Rocznik Slawistyczny XL, 1980, 115-118.  

 • R. Bošković, Odabrane rasprave i članci, Rocznik Slawistyczny XLI, 1981, 81-86.

 • Nowe prace o chorwackich gwarach w Burgenlandzie, Rocznik Slawistyczny XLII, 1981, 92-100.

 • Onomatološki prilozi I-II, Onomastica XXVIII, 1983, 291-295.

 • Zbornik radova povodom 70. godišnjice života akad. J. Vukovića, Rocznik Slawistyczny XLIII, 1983, 40-46 (wspólnie z W. Sędzikiem).

 • G. Schramm, Eroberer und Eingesessene, Onomastica XXIX, 1984, 254-256.  

 • Čakavisch-deutsches Lexikon I-III, Rocznik Slawistyczny XLVI, 1985, 117-122.

 • M. Grković, Rečnik imena Banjskog, Dečanskog i Prizrenskog vlastelinstva u XIV veku, Onomastica XXXIII, 1989, 278-282.

 • M. Šimundić, Rječnik osobnih imena, Onomastica XXXV, 1991, 166-167.

Personalia: 

 • W siedemdziesięciolecie urodzin i pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Franciszka Sławskiego, Poradnik Językowy 1986 z. 4, 1987, 217-221.

 • Alfred Zaręba (1921-1988), Uniwersytet Jagielloński. Złota księga Wydziału Filologicznego, pod red. J. Michalika i W. Waleckiego, Kraków 2000, 691-698.

 • Profesor Franciszek Sławski (13 V 1916 - 19 I 2001), Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 37, 2001, 9-15.

 • Mieczysław Małecki kao istraživač hrvatskih dijalekata, Riječ, časopis za filologiju, 10, sv.1, Rijeka 2004, 714.

 

 

 

Bośnia i Hercegowina | Chorwacja | Macedonia | Serbia i Czarnogóra | Słowenia

strona główna


created by mochola, Y2K3