Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

  dr 

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   

    

prof. dr hab. Julian Kornhauser 
 

Teksty w wersji on-line

Badania: literatura serbska, chorwacka i bośniacka XX wieku, literatura polska po 1945 roku. Historia literatury, interpretacja, komparatystyka. Głównie: poezja i życie literackie.  

Przebieg kariery naukowej:

1970 – mgr filologii słowiańskiej, 1975 - doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, 1982 - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii literatur południowosłowiańskich, 1996 - tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. 1970-1972 asystent w IFS UJ,1972-1977 starszy asystent - tamże, 1977-1984 adiunkt- tamże,1984-1993 docent - tamże, 1993-1996 profesor nadzwyczajny UJ, 1997-2001 profesor nadzwyczajny na stałe, od 2002  profesor zwyczajny.

Funkcje: 1987-1988 wicedyrektor IFS UJ,1990-1991 wicedyrektor IFS UJ, 1991-1993 Kierownik Zakładu Literatur Słowiańskich w IFS UJ, 1993-2002 dyrektor IFS UJ, 1997- nadal kierownik Katedry Filologii Chorwackiej, Serbskiej i Słoweńskiej w IFS UJ, od 2005/6 kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Filologicznym, w latach 2002-2005 członek Senatu UJ. Ponadto był zatrudniony od 1996 do 2005 r. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Slawistyki( kierownik 2002-2005).

Od 2001 r. jest redaktorem naczelnym „Pamiętnika Słowiańskiego” - czasopisma Komitetu Słowianoznawstwa PAN, członkiem kilku Komisji PAN i PAU, także wiceprzewodniczącym Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN i członkiem Komitetu Słowianoznawstwa PAN.

 

Książki:

I.    Z zakresu literatury południowosłowiańskiej:

1.   Od mitu do konkretu. Modernizm i awangarda w poezji chorwackiej, Kraków 1978

2.   Sygnalizm - propozycja serbskiej poezji eksperymentalnej, Kraków 1981. Przekład serbski: Signalizam - srpska neoavangarda, Niš - Prosveta 1998

3.   Współczesna poezja jugosłowiańska(1941-1970),Kraków 1980

4.   Wspólny język, Katowice 1983

5.   Strategie liryczne serbskiej awangardy, Kraków 1991

6.   Wątki polskie we współczesnej literaturze serbskiej i chorwackiej, Kraków 1993

7.   Literatury zachodnio i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994

8.    Świadomość regionalna i mit odrębności, Kraków 2001

 II.  Z zakresu literatury polskiej:

 1. Świat nie przedstawiony (współautor: Adam Zagajewski), Kraków 1974

2.   Światło wewnętrzne, Kraków 1984

3.   Międzyepoka, Kraków 1995

4.   Postscriptum. Notatnik krytyczny, Kraków 1999

5.   Uśmiech Sfinksa. O poezji Zbigniewa Herberta, Kraków 2001

6. Poezja i codzienność, Kraków 2003

 Liczba opublikowanych artykułów, recenzji i not: 280

Z ostatnich artykułów (wybór z lat 1999-2005):

1. Krytyka rzeczywistości po 1991 roku w chorwackim życiu kulturalnym [w] Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, pod red. J. Kornhausera, Kraków 1999, s.175-184

2.   Chorwacka poezja martyrologiczna po 1991 roku i stereotypy narodowe, j.w.,s.153-160

3.   Literatura dialektalna i tożsamość chorwacka [w] Język a tożsamość narodowa, red. M. Bobrownicka, Kraków 2000, s.155-168

4.   Wiara i niewiara. Droga poetycka Tadeusza Różewicza, Kwartalnik Artystyczny 2002, nr 3, s.45-57

5.   Dzienniki poetyckie Mirona Białoszewskiego, Kwartalnik Artystyczny 2003, nr1,s.23-36

6.   Małe literatury a świadomość narodowa w kontekście konfliktu kosowskiego [w] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa i językoznawstwa, red.S.Gajda,Opole 2001,s.165-174

7.   Poezja „krugovców”. Rozpoznanie wstępne [w] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi, red. W. Lubaś i M. Balowski, Opole 2001, s.11-18

8.   Koniec komparatystyki słowiańskiej? [w] Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia,pod red. J. Zarka, Katowice 2002, s.152-164

9.   Pokrzywa i naleśnik, czyli jak błędy przekładu tworzą literaturę [w] Figuri na awtora, Sofia 2002, s.24-28

10. Polscy „oniryści”,chorwaccy „borgesowcy” i serbscy „charmsowcy” - fantastyczny wariant postmodernizmu (funkcja procesu historycznoliterackiego) [w] Z polskich studiów slawistycznych. Literaturoznawstwo, red. A.Dudek, Warszawa 2003,s.125-132

11.  Prijelazno razdoblje, „Kniževna smotra” 2002, nr 124-125, s.69-72

12. Henryk Batowski jako badacz literatury południowosłowiańskiej [w] Henryk Batowski 1907-1999. Materiały z sesji naukowej PAU, wyd. PAU, Kraków 2003, s.71-78

13. Funkcja perswazyjna w polskiej poezji lat 90.,[w] Język perswazji publicznej, pod red. K.Mosiołek-Kłosińskiej i T. Zgółki, Poznań 2003, s.149-152

14. Proza autobiograficzna przełomu wieków, „Pamiętnik Słowiański” 2003, z. 2, s.3-9

15. Literatura bośniacko-hercegowińska w poszukiwaniu nowego kanonu [w] Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t.III, Kraków 2004,s.89-100

16. Moja wspólniczka rozpacz. Miloš Crnjanski i dramat emigracji, „Tygodnik Powszechny” 2004,nr 8, s.12

17. Czesław Miłosz: piękno rzeczy widzialnych, „Odra” 2004, nr10, s.93-96

18. Poeta słowacki wieczorową porą: cztery spotkania [w] Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej, pod red, H. Mieczkowskiej i B. Suchoń, Kraków 2004, s.243-247

19. Antologia jako projekt historycznoliteracki, „Pamiętnik Słowiański” 2005, nr LIV, z.1, s.123-129

20. Poljski autentizam i hrvatski mali realizam. Kodifikacija provincije u poeziji tridesetih godina (Ożóg-Tadijanović) [w] Komparativna povijest hrvatske književnosti VII, Split 2005, s.143-148

21. Reinterpretacja tradycji w postjugosłowiańskich pracach historycznoliterackich [w] W poszukiwaniu nowego kanonu, pod red. M.Dąbrowskiej-Partyki, Kraków 2005, s.423-472

22. Augustin Tin Ujević a serbska moderna [w] Pejzaże kultury, pod red. W.Dynaka..., Wrocław 2005, s.623-632

Wybrane recenzje z lat 2000-2006

1. Ziarno i ból (o tomie Aleša Debeljaka Miasto i dziecko), „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 19, s.15

2.   Świadomość awangardy (o Tekstach i kontekstach Marii Dąbrowskiej-Partyki), „Teksty Drugie” 2000, nr 4, s.92-95

3.   Halina Janaszek-Ivaničkova: Nowa twarz postmodernizmu, „Pamiętnik Słowiański” 2003, t. LIII, z.1, s.82-86

4.   Ciemne znaki dzieciństwa (o Wczesnych smutkach  Danila Kiša), „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 43, s. 13

5.   Niepojęty świat Krsmanów (o Zabójstwie z premedytacja Slobodana Selenicia), „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 8, s.10-11

6.   Bożena Tokarz: Między destrukcją a konstrukcją, „Pamiętnik Słowiański” 2005, t. LV, z. 2, s.119-120

7.   Maria Dąbrowska-Partyka: Pogranicze literatury - literatura pogranicza , „Ruch Literacki” 2005, nr1, s.101-103

8.   Dolny świat (o Casus Brema Dragana Velikicia), „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 5, s.11    

 

 

Bośnia i Hercegowina | Chorwacja | Macedonia | Serbia i Czarnogóra | Słowenia

strona główna


created by mochola, Y2K3